The following students are working in our group

Ph.D. students
Hiroshi ONO
Shinichi MATSUSHIMA

A research student
Kimitoshi ONO

Master's course students
Hiroshi MATSUDA
Yo OHTA
Hiroki NAKATANI
Tatsumi OHTA
Daisuke SHIRASAWA
Yasuhiko FUJITA
Tadashi YOKOTA

Undergraduate students
Chio ISHIDA
Hiroki KONNO
Takao OUCHI
Syuichi TOYOUCHI
Ayaka MORI